Over ons

Beleggingsbeleid

Ons pensioenfonds is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het strategisch beleggingsbeleid Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie. Dit probeert het pensioenfonds zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen. Hoe het fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.. Daarnaast is het fonds verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Door middel van het Investment Policy Statement geeft ons fonds openheid van zaken, zodat u weet hoe uw pensioen wordt belegd.

Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel van SPT is om de pensioenen op korte termijn zeker te stellen en op lange termijn gedeeltelijk mee te laten groeien met de inflatie.

Beleggingsovertuigingen

De beleggingsovertuigingen van het fonds zijn als volgt:

  • Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk en beleggen in aandelen loont.
  • Spreiden is een belangrijke manier om risico’s te verkleinen.
  • Een kleine hoeveelheid renterisico kan voor inflatiecompensatie zorgen.
  • Indexbeleggen reduceert kosten en risico’s.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen is van belang en heeft geen invloed op het rendement. 

Risicotolerantie

SPT is een gesloten pensioenfonds. Dit betekent dat er geen premies worden ingelegd. Ook worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten. Het aantal deelnemers zal de komende jaren dalen en de pensioenuitkeringen zullen stijgen. De beleggingshorizon wordt dus steeds korter. Dat betekent dat de tijd om te herstellen van beleggingstegenvallers steeds korter wordt. Hieruit concludeert het fonds dat de risicotolerantie laag is en dat de nadruk ligt op het zekerstellen van het toegezegde pensioen en in mindere mate op inflatiecorrectie.

Beperkingen

Ons pensioenfonds kent een gestaag oplopende uitstroom van pensioenuitkeringen. De uitstroom bedraagt circa € 62 miljoen in 2016 en bereikt over ongeveer 10 jaar een maximale hoogte van € 80 miljoen. Dit betekent dat het fonds er rekening mee houdt dat een andere uitvoerder in de toekomst de pensioenverplichtingen overneemt en SPT ophoudt te bestaan. Denk daarbij aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds. In dat geval is het van belang dat de beleggingen liquide zijn en makkelijk zijn over te dragen.

Waarin belegt SPT?

Door het lage beleggingsdoel en de lage risicotolerantie belegt het fonds als volgt:

  • 65% van het vermogen wordt belegd in staatsobligaties met een rating van AA- of hoger.
  • De overige 35% wordt belegd in aandelen en andere zakelijke waarden.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de afgelopen jaren:

Jaar

Rendement

2016

8,4%

2015

0,2%

2014

24,1%

2013

2,1%

2012

12,1%

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.