Privacyverklaring SPT

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 01-04-2018.

Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten, hierna aangeduid met SPT, verwerkt persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te administreren. Het pensioenfonds doet dat zorgvuldig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dat gebeurt, wordt hieronder uitgelegd.

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken gegevens van:

  • alle deelnemers en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden in het pensioenfonds
  • alle bezoekers van de website
  • iedereen die contact met ons opneemt
  • alle contactpersonen en bestuurders van aangesloten werkgevers.
 • Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

  Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u ontvangen:

  • van uzelf, wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt
  • van overheidsinstanties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP)
  • van (voormalige) werkgever(s)
  • van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • van de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Welke gegevens verwerken wij?

  Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

  • Voor- en achternamen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Pensioennummer
  • Bankrekeningnummer
  • Burgerlijke staat, bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap de gegevens van de partner c.q. ex-partner
  • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
  • Salaris
  • Aanspraken / pensioenrecht
  • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
  • Gegevens over uw kinderen
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Voorkeurstaal
 • Waarom hebben we uw gegevens nodig?

  SPT verwerkt uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk uit te voeren en te administreren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
  • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
  • Om contractuele afspraken na te komen
  • Behandelen van geschillen
  • Voorkoming van fraude
  • Om statistische analyses en ALM studies uit te voeren
  • Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren
  • Voor interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om de regelingen en dienstverlening te verbeteren
  • Adequate communicatie met u als deelnemer
 • Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

  Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. SPT gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende grondslagen:

  • Wettelijke verplichting, zoals de Pensioenwet en de belastingwetgeving.
  • Uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld de overeenkomst gesloten met de BPVT.
  • Toestemming, zoals bij gebruik van uw e-mailadres of als u een nieuwsbrief wenst te ontvangen.
  • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijks beheer van het pensioenfonds.


  Indien u weigert de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel in het kader van de overeenkomst, dan kan dit tot uiterste consequenties hebben dat u geen (correcte) aanspraken opbouwt en geen pensioenuitkering ontvangt. Ook dat de in de wet genoemde maatregelen en/of sancties worden opgelegd.

 • Delen met andere partijen

  SPT deelt uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is met verschillende andere partijen. De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Toezichthouders
  • Overheidsinstanties
  • Uitkeringsinstanties
  • Deurwaarders en advocaten
  • Herverzekeraars
  • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
  • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
  • Accountants en gecertificeerd actuaris.
  • Andere pensioenuitvoerders


  Deze  partijen verwerken deze gegevens omdat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om die gegevens te verwerken, zoals een toezichthouder, (semi)-overheidsorgaan UWV en CBS. Dit zijn de zogenaamde ontvangers van uw persoonsgegevens.

  Daarnaast laat het Pensioenfonds uw gegevens in zijn  opdracht verwerken door een zogenaamde verwerker. Zo heeft SPT de pensioenadministratie uitbesteed aan AZL N.V. Met deze verwerker sluit SPT een verwerkersovereenkomst en maakt met die partij o.m. afspraken over de beveiliging van de persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid. SPT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Verwerkingen buiten de EU/EEA

  SPT verwerkt uw gegevens buiten de EU/EEA, namelijk door de verwerker Google in de Verenigde Staten. De verwerking van de gegevens gebeurt voor analyse-doeleinde en Google houdt zich aan de richtlijnen gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.  Indien u wilt weten welke gegevens door Google worden verwerkt, maak dan gebruik van uw inzagerecht.

   

 • Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  SPT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een zeer lange periode zijn. We bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het pensioenreglement in ieder geval totdat 25 jaar zijn verstreken na het einde van uw recht op pensioen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

 • Uw rechten

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren) dan wel recht op bezwaar. In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

  Intrekken toestemming

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Als u bijvoorbeeld wilt dat wij u niet meer e-mailen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht sturen naar infofonds@spt.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy.  SPT zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Klachtrecht

  U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als SPT niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

 • Beveiliging

  SPT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de getroffen maatregelen en laten die zo nodig bijstellen.

 • Contact

  U kunt ons bereiken via:

  www.spt.nl
  infofonds@spt.nl
  088-11 63 017 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur)

  SPT
  p/a AZL NV
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

 • Cookies

  SPT maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Voor cookies die van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Daar vindt u ook meer informatie over het gebruik van cookies.

 • Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

  SPT behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 14-05-2018. Materiële wijzigingen worden vooraf aan u gecommuniceerd.