Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Toeslag

 • Wanneer verhoogt SPT mijn pensioen met een toeslag?

  Wij kunnen uw pensioen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat is wettelijk zo bepaald. Dan heeft SPT namelijk voldoende reserves om toekomstige tegenvallers op te vangen.

  De beleidsdekkingsgraad op 30 september van enig jaar is hierbij leidend. Is de beleidsdekkingsgraad op die datum 110% of hoger? Dan kan het bestuur per 1 januari van het volgend jaar een toeslag van uw pensioen toekennen. Het gaat dan nog niet om de volledige toeslag van 1,15%. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad ongeveer 117% zijn.

 • Waarom is onze toeslagambitie 1,15%?

  Elk fonds heeft een toeslagambitie. SPT heeft gekozen voor een vast percentage van 1,15%. Dat is het percentage dat we denken te kunnen waarmaken als we kijken naar ons beleggingsbeleid.

  Als gekozen is voor een vast percentage, kan SPT niet méér toeslag geven. Dat is wettelijk zo bepaald. De wet staat ons dus niet toe een hogere toeslag te geven. Als de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is, mogen we wel gemiste toeslagen uit het verleden herstellen.

 • Wanneer kunnen we de gemiste toeslagen uit het verleden alsnog toekennen?

  Een zogenaamde inhaaltoeslag is mogelijk als onze beleidsdekkingsgraad op 30 september hoger is dan de dekkingsgraad die nodig is om de volledige toeslag van 1,15% te kunnen toekennen. In 2021 was dat mogelijk, omdat de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2021 hoger was dan 116,5%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 116,5% konden wij uw pensioen met het maximale percentage (1,15%) verhogen. In 2022 was een inhaaltoeslag opnieuw mogelijk, omdat onze beleidsdekkingsgraad op 30 september 2022 hoger was dan 118,4% 

  Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe hoger de inhaaltoeslag. Ook bij het toekennen van een eventuele inhaaltoeslag gelden wettelijke regels. Doel van die regels is het waarborgen van een (financieel) toekomstbestendig SPT.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de Pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de Pensioenplanner raadplegen?

  Alle deelnemers van SPT kunnen de Pensioenplanner raadplegen.
  Gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen. Ook arbeidsongeschikte deelnemers kunnen de Pensioenplanner niet raadplegen, net als partners en ex-partners.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn SPT en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatst genoten inkomen. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van SPT plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.

  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat, uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

 • Is de Pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht?

  U krijgt een overzicht van:

  • Hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid.
  • Hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan.
  • Bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd.
  •  Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert.
  • Hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden.

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast ziet u uw gezamenlijke pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt gespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • wat u eventueel ontvangt van uw ex-partner
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden. 

 • Welke organisatie maakt de website?

  Mijnpensioenoverzicht.nl is een website van de stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en -verzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen...

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Deelnemers die hun pensioen bij SPT hebben, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn SPT van deze website.

   

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert de administratie van uw pensioenregeling uit voor SPT. Dat is ook de reden waarom u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven, dan komen deze wijzigingen in het volgende pensioenoverzicht te staan. 

Bekijk alle vragen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Hoe zorgt SPT ervoor dat de pensioengelden duurzaam worden belegd?

  SPT belegt de aan haar toevertrouwde pensioengelden via separate mandaten. Dit stelt SPT in staat om aan de vermogensbeheerders (op bedrijfsniveau) aan te geven of er al dan niet in een onderneming belegd mag worden. Hierbij is het uitsluitingenbeleid van SPT van toepassing (zie vraag 2). Het universum waarin de vermogensbeheerders van de mandaten niet mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI vastgelegd aan de hand van dit uitsluitingenbeleid. Uitzondering op het voorgaande betreffen de geldmarktfondsen waarin door SPT in de matching portefeuille wordt belegd. Om er zeker van te kunnen zijn dat het beleid van deze fondsen te allen tijde in lijn is met de doelstellingen van SPT wordt momenteel onderzocht in hoeverre deze fondsen gelijkluidend beleid in hun beleggingsrestricties hebben opgenomen c.q. willen opnemen.

 • Hoe ziet het uitsluitingenbeleid van SPT er uit?

  Het uitsluitingenbeleid houdt in dat op voorhand bepaalde activiteiten worden uitgesloten die SPT niet wenst te financieren. Als vertrekpunt daarvoor heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. Deze principes hebben onder andere betrekking op naleven en verbeteren van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. SPT omarmt, ondersteunt en past deze principes toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast wordt ook de tabaksindustrie en controversiële wapens uitgesloten door SPT.

 • Sluit SPT ook investeringen in de tabaksindustrie uit?

  Inderdaad, het beleggingsuniversum waarin de vermogensbeheerders mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI gescreend op tabaksproducenten aan de hand van het feit of een bedrijf binnen de systematiek van MSCI wordt aangemerkt als ‘Tobacco Producer’. SPT heeft derhalve geen beleggingen (0%) in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak. SPT sluit daarmee aan op het standpunt van de beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

 • Welke lijn volgt SPT ten aanzien van de wapenindustrie?

  SPT sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop of het onderhoud van controversiële wapens, vanwege de willekeurige en disproportionele humanitaire impact die ze hebben op de burgerbevolking. Dit betreft antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens, clustermunitie, wapens met verarmd uranium, nucleaire wapens en wapens met witte fosfor. Het uitsluitingenbeleid betreft de volledige keten die betrokken is bij deze activiteiten.

  SPT heeft geen uitsluitingenbeleid ten aanzien van niet-controversiële wapens.

 • Is er een overzicht van bedrijven die SPT uitsluit en zo ja waar kan ik die vinden?

  Zeker, SPT publiceert periodiek een lijst met de uitgesloten bedrijven op haar website. Deze lijst is hier te vinden.

 • Heeft SPT beleggingen in Rusland, Oekraïne of Belarus?

  SPT heeft geen beleggingen in Rusland, Oekraïne of Belarus. We hoeven onze beleggingen niet aan te passen. De situatie in Oekraïne zorgt wel voor onrust op de financiële markten. Het is onzeker hoe zich dat verder zal ontwikkelen.

  Uitkeringen niet in gevaar

  De uitbetaling van de pensioenen blijft gewoon plaatsvinden op de geplande data. SPT heeft geen pensioengerechtigden in Rusland, Oekraïne of Belarus.

Het nieuwe pensioenstelsel

 • Wat is het nieuwe pensioenstelsel?

  Met het nieuwe pensioenstelsel bedoelen we de nieuwe regels voor het pensioen in Nederland. Pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Maar pensioen wordt ook meer dan voorheen gekoppeld aan de economie en de financiële markten. Gaat het goed met de economie en verdienen we geld met beleggen? Dan gaat het pensioen sneller omhoog. Gaat het minder goed? Dan gaat het pensioen sneller omlaag.

 • Waarom is het nieuwe pensioenstelsel nodig?

  Pensioen is in Nederland goed geregeld. Maar niet alles gaat goed. Het huidige pensioenstelsel kent ook gebreken. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien.

  Zo kunnen veel pensioenfondsen de pensioenen niet laten meestijgen met de prijzen. Zelfs niet als het economisch goed gaat en er veel geld wordt verdiend met beleggen. Sommige pensioenfondsen moesten de pensioenen van hun deelnemers zelfs verlagen.

  Bovendien betalen jongeren nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen juist te weinig. Dit komt omdat de huidige premie een soort gemiddelde premie is over het hele arbeidzame leven; dit wordt de doorsneepremie genoemd. Dat is lang geen probleem geweest, omdat de meeste mensen hun hele carrière werknemer bleven; velen zelfs bij dezelfde werkgever. Die tijd is voorbij. Steeds meer mensen zijn een deel van hun werkzame leven zzp’er, of zijn om een andere reden (tijdelijk) geen deelnemer van een pensioenfonds. En dat zorgt in het huidige pensioenstelsel wél voor problemen. Daarom moest er iets veranderen.

  Op de website van de Rijksoverheid staat ook een filmpje over waarom een nieuw pensioenstelsel nodig is.

   

 • Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

  De Wet toekomst pensioenen ging op 1 juli 2023. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen hoefden op die datum nog niet over te stappen op het nieuwe stelsel. Zij krijgen daarvoor 4,5 jaar de tijd. Op 1 januari 2028 moet de overgang naar het nieuwe stelsel dus afgerond zijn. Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest u op de website www.pensioenduidelijkheid.nl

 • Moet SPT over naar het nieuwe stelsel?

  De Wet toekomst pensioenen geldt voor alle pensioenfondsen. Toch was het lange tijd onduidelijk of pensioenfondsen waar geen deelnemers meer bijkomen (ook wel: gesloten pensioenfondsen), zoals SPT, wel mogen overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Inmiddels is duidelijk dat dat mag.

  Een werkgroep onderzoekt de toekomstscenario’s van SPT, zowel binnen als buiten het nieuwe pensioenstelsel. De werkgroep bestaat uit het bestuur van SPT, de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de voorzitter van de Beroepspensioenvereniging en enkele externe pensioendeskundigen.

   

Bekijk alle vragen

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijst u dus dat u in leven bent. U hebt een Attestatie de vita nodig omdat u in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  U ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvangt u per brief of per e-mail, afhankelijk van uw voorkeur. De Attestatie de vita laat u invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuurt u de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn SPT, e-mail of post. Ontvangt u geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoeft u niets te doen.

 • Wanneer moet u de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat u nog in leven bent, stuurt u de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijgt u een herinnering. Stuurt u deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

  Overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren uw nabestaanden dan over de gevolgen voor uw pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Uw Attestatie de vita kunt u niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor

  Let op: zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.

Bekijk alle vragen

Toekomst van het fonds

 • Wat is invaren?

  Invaren is de term die wordt gebruikt voor het omzetten van bestaande pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken naar pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken die passen binnen het nieuwe pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen). Na het ‘invaren’ gelden de regels van het nieuwe pensioenstelsel ook voor de bestaande pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken.

 • Welke keuzes heeft SPT?

  SPT heeft de afgelopen tijd heel veel toekomstige scenario’s op een rijtje gezet en gekeken welke scenario’s in het belang van onze deelnemers kunnen zijn. Daar komen drie scenario’s uit die mogelijk voor SPT geschikt kunnen zijn:

  • de pensioenen invaren in het vernieuwde pensioenstelsel;
  • aansluiten bij een ander pensioenfonds of bij een algemeen pensioenfonds (APF), of
  • de pensioenen overdragen aan een verzekeraar.

  Deze hoofdrichtingen is SPT nu aan het onderzoeken.

 • Op welke manier kunnen deelnemers hun mening geven?

  SPT vindt het belangrijk dat deelnemers hun mening kunnen geven over de scenario’s. We nodigen u dan ook uit om uw vragen te stellen of uw mening te geven via infofonds@spt.nl. Tijdens het webinar van 13 december werd hier al veel gebruik van gemaakt. In januari 2024 organiseert SPT ook weer deelnemersbijeenkomsten, waarin u meer informatie krijgt. Daarna zal SPT u om uw mening vragen via een deelnemersonderzoek.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van het overdragen aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds?

  Elke keuze (invaren, overdragen aan een verzekeraar of aansluiten bij een ander pensioenfonds) heeft voor- en nadelen. Denk aan de mogelijkheden om de pensioenen te verhogen (indexeren) en/of het uitkeren van de buffer. Maar ook aan de zeggenschap die SPT nog heeft over de opzet van de regeling of de verdeling van de buffer. Die voor- en nadelen brengt SPT per keuze in kaart. In de bijeenkomsten en het webinar van januari 2024 krijgt u daar meer informatie over.

 • Komen er nog meer bijeenkomsten over de toekomst van SPT?

  SPT wil alle deelnemers goed informeren over de stappen die SPT kan zetten. Daarom organiseren we in april wederom een webinar. U krijgt hier voorafgaand een uitnodiging voor. Het bestuur van SPT hoopt u te ontmoeten bij dit webinar.