Medezeggenschap deelnemers en pensioengerechtigden

BPVT

De Wet verplichte beroepspensioenregeling (WvB) schrijft onder meer voor dat het bestuur van een beroepspensioenfonds, zoals SPT, wordt gekozen uit leden van de beroepspensioenvereniging, tevens deelnemers in het fonds.

Ook kunnen externe, onafhankelijke deskundigen deel uitmaken van het bestuur van het beroepspensioenfonds. Daarnaast voorziet de wet in een zogenaamde Pension Fund Governance Code. In deze code staan regels waaraan een behoorlijk bestuur van een pensioenfonds moet voldoen. Het gaat daarbij onder meer om verantwoording en intern toezicht.