Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Belangrijke taken van het Verantwoordingsorgaan zijn:

  • het bestuur adviseren, gevraagd en ongevraagd
  • monitoren of het bestuur de governanceHet waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van een organisatie, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. goed naleeft, en
  • jaarlijks een oordeel geven over het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar, en over beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst.

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. U vindt de jaarverslagen op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van het fonds. De deelnemers benoemen en ontslaan deze vertegenwoordigers in de algemene vergadering van deelnemers.
Op dit moment bestaat het Verantwoordingsorgaan uit de volgende leden:

Naam

Functie

D.H.J.M. Ypkemeule  voorzitter Verantwoordingsorgaan
E.R. Brink vicevoorzitter Verantwoordingsorgaan
G. Vermeulen lid Verantwoordingsorgaan, bestuurslid BPVT
P.R.T. Melman       lid Verantwoordingsorgaan

2. Uitbestedingscommissie

Het bestuur heeft een uitbestedingscommissie ingesteld. Deze commissie controleert de uitvoering van werkzaamheden die zijn uitbesteed aan externe partijen en monitort de niet-financiële risico's.

Samenstelling

De uitbestedingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
W.S. Zeverijn voorzitter uitbestedingscommissie
F.J.C. Covers lid uitbestedingscommissie

3. Beleggingscommissie  

De beleggingscommissie adviseert over het vermogensbeheer van SPT. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de inrichting van de beleggingsportefeuille en monitort de commissie de financiële risico's.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam

Functie

F.J.C. Covers voorzitter beleggingscommissie
W.S. Zeverijn lid beleggingscommissie 

De commissie wordt bijgestaan door het hoofd vermogensbeheer en waar nodig door een actuarieel adviseur.

4. Communicatiecommissie

SPT wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. Daarom heeft het fonds een commissie benoemd die specifiek aandacht hieraan besteedt. De communicatiecommissie adviseert hoe de communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

De communicatiecommissie bestaat uit:

Naam

Functie

M. Snijder voorzitter communicatiecommissie
J.H. Bakker lid communicatiecommissie 

De commissie wordt bijgestaan door een communicatiedeskundige van AZL.

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe het fonds er financieel voor staat. Zo berekent de adviserend actuaris elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast geeft de actuaris advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan een eventuele verhoging van de pensioenen.

De adviserend actuaris is een medewerker van AZL.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

SPT_Bestuur.jpg