Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt onder andere toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden
  • het vereist vermogen en beleggingsbeleid
  • hoe het fonds wordt bestuurd, en
  • de pensioenreglementen.

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van de Pensioenwet toezicht op de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

4. Raad van Toezicht

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen. SPT heeft hiervoor een Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het bestuur van het fonds. De Raad van Toezicht beoordeelt onder meer op:

  • de manier waarop ons fonds wordt bestuurd
  • het gevoerde beleid, de procedures en processen, en
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn.

De bevindingen van de Raad van Toezicht staan in het jaarverslag.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke externe deskundigen:

Naam

Functie

Benoemingsdatum

J.L. Verhulst voorzitter Raad van Toezicht 2015
C.G. Koedijk lid 2020
L. Roodenburg lid 2021