Over ons

Toekomstanalyse

In december 2018 heeft SPT een update uitgevoerd van de toekomstanalyse. Daarbij is de vraag beantwoord of het pensioenfonds nog steeds de optimale uitvoeringsvorm is om de strategie van SPT in de praktijk te brengen en de missie te verwezenlijken.

Kernvragen

De kernvragen daarbij zijn:

  1. Haalbaarheid van de missie: kan SPT zijn missie van 1,15% verhoging op lange termijn waarmaken? Met andere woorden, kan SPT voldoende beleggingsrisico nemen om de beoogde verhoging mogelijk te maken en tegelijkertijd de kortetermijnrisico’s te doorstaan?
  2. Aanvaardbaar kostenniveau: zijn de kosten laag genoeg (zowel in relatieve als in absolute zin) om uitholling van de beoogde toeslagverleningHet jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen om ze te laten meegroeien met de prijsstijgingen. te voorkomen en is de kostenvoorziening toereikend?
  3. Borging van organisatie en governance: is de organisatie en inrichting van SPT dusdanig dat evenwichtige belangenafweging mogelijk is?

Conclusie

Ter beoordeling van deze kernvragen heeft het fonds criteria en triggerniveaus geformuleerd die eens per jaar worden geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan komt het fonds tot de volgende conclusie:

  1. De missie van SPT kan de komende jaren voldoende worden waargemaakt en het fonds kan voldoende beleggingsrisico nemen om de toeslagverlening mogelijk te maken.
  2. De hoogte van de kostenvoorziening is toereikend om de kosten tot in de verre toekomst te dragen. Door de krimp van het fonds stijgen de kosten per deelnemer slechts een beetje.
  3. Er is voldoende participatie en contact met de deelnemers om te ‘weten wat er speelt’ en evenwichtige belangenafweging te faciliteren.

In de toekomstanalyse 2019 constateert SPT dat het (beroeps)pensioenfonds nog steeds een goede uitvoeringsvorm is om, gegeven de strategie, de missie te verwezenlijken. SPT komt de komende 5 tot 10 jaar niet in een situatie die kan leiden tot een liquidatie of een noodzakelijke omvorming van het fonds.

Nader onderzoek

SPT is zich bewust van het feit dat de levensduur van het fonds eindig is. Het fonds zal deze analyse daarom jaarlijks actualiseren. Het bestuur heeft eind 2018 een onderzoek in gang gezet naar de voor- en nadelen van alternatieve uitvoeringsvormen. De resultaten hiervan worden in 2019 verwacht.

Mocht een van de criteria niet langer voldoen aan het vereiste triggerniveau, dan is dat aanleiding voor nader overleg met de fondsorganen.