Over ons

Toekomstanalyse

In december 2020 heeft SPT een toekomstanalyse uitgevoerd. Daarbij is de vraag beantwoord of het pensioenfonds nog steeds de optimale uitvoeringsvorm is om de strategie van SPT in de praktijk te brengen en de missie te verwezenlijken.

Kernvragen

De kernvragen daarbij zijn:

  1. Haalbaarheid van de missie: kan SPT zijn missie van 1,15% verhoging op lange termijn waarmaken? Met andere woorden, kan SPT voldoende beleggingsrisico nemen om de beoogde verhoging mogelijk te maken en tegelijkertijd de kortetermijnrisico’s te doorstaan?
  2. Aanvaardbaar kostenniveau: zijn de kosten laag genoeg (zowel in relatieve als in absolute zin) om uitholling van de beoogde toeslagverleningHet jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen om ze te laten meegroeien met de prijsstijgingen. te voorkomen en is de kostenvoorziening toereikend?
  3. Borging van organisatie en governance: is de organisatie en inrichting van SPT dusdanig dat evenwichtige belangenafweging mogelijk is?

Conclusie

volgende conclusie:

  1. De missie van SPT kan de komende jaren voldoende worden waargemaakt, en het fonds kan voldoende beleggingsrisico nemen om de toeslagverlening mogelijk te maken.
  2. De hoogte van de kostenvoorziening is toereikend om de kosten tot in de verre toekomst te dragen. Met de krimp van het fonds stijgen de kosten per deelnemer slechts weinig.
  3. Er is voldoende participatie en contact met de deelnemers om te ‘weten wat er speelt’ en evenwichtige belangenafweging te faciliteren.

In de toekomstanalyse 2022 constateert SPT dat het (beroeps)pensioenfonds een goede uitvoeringsvorm is om, gegeven de strategie, de missie te verwezenlijken. SPT zal de komende vijf jaar niet in een situatie komen die zou leiden tot een noodgedwongen liquidatie of een noodzakelijke omvorming van het fonds.

SPT is zich bewust van het feit dat de levensduur van het fonds eindig is.
Mocht een van de criteria niet langer voldoen aan het vereiste triggerniveau dan zal dit aanleiding vormen voor nader overleg met de fondsorganen.

Het fonds zal de toekomstanalyse daarom jaarlijks actualiseren.

Nader onderzoek

SPT is zich bewust van het feit dat de levensduur van het fonds eindig is. Mocht een van de criteria niet langer voldoen aan het vereiste triggerniveau, dan is dat aanleiding voor nader overleg met de fondsorganen.

Het fonds zal deze analyse daarom jaarlijks actualiseren. Het bestuur heeft in 2019 een onderzoek in gang gezet naar de voor- en nadelen van alternatieve uitvoeringsvormen. Eind maart 2021 zijn de resultaten (incl. update) gepresenteerd aan alle geledingen van het fonds.

De wetgeving naar aanleiding van het Pensioenakkoord wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Het bestuur laat zich hierover goed informeren door professionele partijen. Daarnaast zorgt het bestuur dat zij individueel op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.