Over ons

Toekomstanalyse

In december 2022 heeft SPT een toekomstanalyse uitgevoerd. Daarbij is de vraag beantwoord of het pensioenfonds nog steeds de optimale uitvoeringsvorm is om de strategie van SPT in de praktijk te brengen en de missie te verwezenlijken.

Kernvragen

De kernvragen daarbij zijn:

  1. Haalbaarheid van de missie: kan SPT zijn missie/visie van uitzicht bieden op 1,15% verhoging per jaar (en meer indien daar financiële ruimte voor is) op lange termijn waarmaken? Met andere woorden, kan SPT voldoende beleggingsrisico nemen om de beoogde verhoging mogelijk te maken en tegelijkertijd de kortetermijnrisico’s te doorstaan?
  2. Aanvaardbaar kostenniveau: zijn de kosten laag genoeg (zowel in relatieve als in absolute zin) om uitholling van de beoogde toeslagverleningHet jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen om ze te laten meegroeien met de prijsstijgingen. te voorkomen en is de kostenvoorziening toereikend?
  3. Borging van organisatie en governance: is de organisatie en inrichting van SPT dusdanig dat evenwichtige belangenafweging mogelijk is?

Conclusie

Ter beoordeling van deze kernvragen heeft het fonds criteria en triggerniveaus geformuleerd die eens per jaar worden geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan komt het fonds tot de volgende conclusie:

  1. De missie van SPT kan de komende jaren voldoende worden waargemaakt, en het fonds kan voldoende beleggingsrisico nemen om de toeslagverlening mogelijk te maken.
  2. De hoogte van de kostenvoorziening is toereikend om de kosten tot in de verre toekomst te dragen. De kosten per deelnemer zullen de komende jaren toenemen als gevolg van een dalend aantal deelnemers en een toename in verwachte kosten (door inflatie).
  3. De organisatie en governance van het fonds zijn dusdanig gewaarborgd dat evenwichtige belangenafweging mogelijk is. Er is voldoende participatie en contact met de deelnemers om te ‘weten wat er speelt’ en evenwichtige belangenafweging te faciliteren.

In de toekomstanalyse 2023 constateert SPT dat het (beroeps)pensioenfonds een goede uitvoeringsvorm is om, gegeven de strategie, de missie te verwezenlijken. SPT zal de komende vijf jaar niet in een situatie komen die zou leiden tot een noodgedwongen liquidatie of een noodzakelijke omvorming van het fonds.

SPT is zich bewust van het feit dat de levensduur van het fonds eindig is. Op een termijn van vijf jaar kan daarom een situatie ontstaan waarom het noodzakelijk wordt opnieuw naar alternatieve uitvoeringsvormen te kijken. Het fonds zal de toekomstanalyse daarom jaarlijks actualiseren.
Mocht één van de criteria niet langer voldoen aan het vereiste triggerniveau dan zal dit aanleiding vormen voor nader overleg met de fondsorganen. SPT zal in 2023 beoordelen of de benoemde triggers nog relevant genoeg zijn voor de toekomstanalyse van SPT.

Nieuw pensioenstelsel

In 2023 zullen daarnaast de mogelijkheden voor SPT om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel worden beoordeeld waarbij met name gekeken zal worden of en welke voordelen dit voor de deelnemers kan hebben. In dit project zal ook opnieuw naar de verschillende uitvoeringsvarianten worden gekeken.