Missie, visie en strategie

In 2015 heeft SPT een missie, visie en strategie opgesteld. Dit document wordt minimaal eenmaal per twee jaar geactualiseerd, voor het laatst in november 2022. 

Missie

SPT is een fonds voor en door tandartsen en tandarts-specialisten. SPT kent geen nieuwe opbouw en heeft daardoor een beperkte horizon. SPT wil in die resterende looptijd op evenwichtige wijze het beschikbare vermogen uitkeren aan alle deelnemers waarbij tussentijds verlagen (zo goed mogelijk) wordt voorkomen. SPT wil daarnaast met de onderliggende beleggingen bijdragen aan een leefbare wereld voor die deelnemers.

SPT beoordeelt eens in de vijf jaar de missie en visie, tenzij wijzigingen in wetgeving dan wel onvoorzien omstandigheden een eerdere beoordeling vereisen.

Visie

SPT heeft een visie geformuleerd, bestaande uit de volgende drie onderdelen:

  1. Veiligstellen van de nominale uitkering. In eerste instantie wil SPT verlagen van pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken De ambitie van SPT is om de kans op verlagen kleiner te laten zijn dan 1%, en de omvang van een korting kleiner te laten zijn dan 5%.
  2. Maximaliseren van de toeslagen. SPT heeft een toeslagambitie gedefinieerd van 1,15% en berekent daarnaast jaarlijks of er financiële ruimte is voor het uitkeren van inhaaltoeslagen en het compenseren van in het verleden doorgevoerde kortingen. Tegelijkertijd beoordeelt SPT of de vastgestelde ambitie nog tot de meest optimale situatie leidt voor deelnemers op korte en op lange termijn. Zo niet dan wordt gekeken welke acties er ondernomen moeten worden in het belang van de deelnemers (lettend op evenwichtigheid pensioenresultaten per geboortejaar).
  3. Duurzaam beleggen. In het beleggingsbeleid wordt rekening houden met maatschappelijk verantwoord beleggen. SPT wil daarbij voldoen aan bepaalde vereisten met betrekking tot verantwoord beleggen in lijn met de SFDR artikel 8 status.

Strategie

SPT beoogt de missie te verwezenlijken door middel van de volgende strategie:

  • Om de gewenste toeslag mogelijk te maken stuurt SPT op de samenstelling van de beleggingsmix en het risico zoals gemeten door het vereist eigen vermogen. Dit is uiteengezet in de IPS.
  • SPT kort bij een slechte financiële positie, indien nodig, de pensioenen in vijf jaar. 
  • SPT communiceert direct en helder over kansen en risico’s door bijvoorbeeld de hoogte en het risico van het pensioenresultaat per geboortejaargroep aan te geven.
  • SPT stuurt actief op kostenbeheersing.
  • SPT heeft een kwalitatief goede pensioenadministratie.
  • SPT zorgt voor transparante communicatie richting de deelnemer.
  • Om vertrouwen bij de deelnemers te creëren dat hun belangen evenwichtig worden afgewogen, heeft SPT een bestuur bestaande uit tandartsen en pensioenprofessionals.