Missie, visie en strategie

In 2015 heeft het bestuur de missie, visie en strategie vastgesteld na consultatie van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. In 2016 is naar aanleiding van een aanpassing van de economische parameters de toeslagambitie verhoogd naar 1,15%. Het bestuur beoordeelt eenmaal per twee jaar of de missie, visie en strategie aangepast moet worden, laatstelijk in de bestuursvergadering van 25 maart 2019.

Missie

SPT heeft de volgende missie geformuleerd: Uitzicht bieden op gemiddeld 1,15% verhoging per jaar op lange termijn.

Visie

Om aan de missie invulling te geven heeft SPT de volgende visie:

 • Verhoging van de pensioenen is voor deelnemers van belang voor behoud van koopkracht. De hoogte en ontwikkeling van inflatie is echter niet te voorspellen en SPT kan zich hiertegen niet aantoonbaar effectief indekken. De mate waarin de verhoging gelijke tred houdt met de inflatie is een risico voor de deelnemer.
 • Bij evenwichtige belangenafweging wordt rekening gehouden met het pensioenresultaat (koopkracht) per geboortejaargroep.
 • Solidariteit moet gebaseerd zijn op collectiviteit, reciprociteit en schaalvoordelen waar in beginsel alle deelnemers van kunnen profiteren. Solidariteit is het delen van beleggingsrisico, langlevenrisico en kosten.
 • Grote en kleine pensioenen zijn even belangrijk.
 • Een bestuur bestaande uit tandartsen en pensioenprofessionals past bij de organisatie en aard van SPT. Daarnaast biedt de combinatie van professionals en participatie vanuit de achterban een evenwichtige belangenafweging en vergemakkelijkt het de communicatie met stakeholders.
 • Lage vermogensbeheerkosten verhogen het rendement.
 • Beleggingsrisico wordt gemiddeld op lange termijn beloond; renterisico niet.
 • Beleggingsrendement moet op een maatschappelijk verantwoorde manier behaald worden door Environmental Social & Governance (ESG) principes toe te passen in het beleggingsbeleid.
 • Een gesloten pensioenfonds kan zich relatief weinig risico veroorloven.

Strategie

SPT beoogt de missie te verwezenlijken door middel van de volgende strategie:

 • Om de gewenste toeslag mogelijk te maken stuurt SPT op de samenstelling van de beleggingsmix en het risico zoals gemeten door het vereist eigen vermogen. Dit is uiteengezet in de Investment Policy Statement.
 • SPT kort bij een slechte financiële positie, indien nodig, de pensioenen in vijf jaar.
 • SPT communiceert direct en helder over kansen en risico’s door bijvoorbeeld de hoogte en het risico van het pensioenresultaat per geboortejaargroep aan te geven.
 • SPT stuurt actief op kostenbeheersing.
 • Om vertrouwen bij de deelnemers te creëren dat hun belangen evenwichtig worden afgewogen, heeft SPT een bestuur bestaande uit tandartsen en pensioenprofessionals.