Begrippen

A
 • Aandeel

  Een belegging. Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. De waarde van aandelen wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.

 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.

 • ABTN

  Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van een pensioenfonds uiteengezet welke actuariële en bedrijfstechnische opzet ten grondslag ligt aan een fonds. De ABTN (ook wel bedrijfsplan genoemd) gaat nader in op de organisatie van het fonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet (waaronder grondslagen), het beleidskader (toeslagen- en beleggingsbeleid), de sturingsmiddelen, de hoofdlijnen van het interne risicobeheersingssysteem alsmede de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst.

 • Activa

  Bezittingen van het pensioenfonds.

 • Actuaris

  Wiskundige die onder meer de dekkingsgraad berekent en het fonds adviseert over pensioenbeleid.

 • Actuariële grondslagen

  Dit zijn de veronderstellingen die de actuaris gebruikt bij de vaststelling van de pensioenverplichtingen. Deze veronderstellingen hebben onder meer betrekking op de gehanteerde rekenrente, de sterftekansen en de kostenopslagen.

 • Actuele marktrente

  De rente die handelaren gebruiken bij het kopen en verkopen van beleggingen (aandelen en obligaties) en die banken gebruiken bij leningen. Voor de actuele dekkingsgraad rekenen we met de marktrente die geldt op de laatste dag van de maand.

 • Actuele waarde

  De beurswaarde van beleggingen.

 • AEX

  De graadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs.

 • Afkoop

  In één keer uitbetalen van (klein) pensioen aan deelnemer die niet meer in dienst is.

 • AFM

  Afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenfondsen.

 • ALM-studie

  Deze studie geeft inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de rechten en verplichtingen van een pensioenfonds en biedt een pensioenfondsbestuur de mogelijkheid diverse beleidsvariabelen (zoals beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid) in hun onderlinge samenhang te evalueren.

 • Anw (Algemene nabestaandenwet)

  Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

 • AOW (Algemene Ouderdomswet)

  Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.

 • Arbeidsongeschikt

  Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is.

 • Asset-mix

  De verdeling van de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën.

 • Attestatie de vita

  Dit is een document waaruit blijkt dat u nog in leven bent.

 • Accountant

  Een accountant is een onafhankelijke derde die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert.

B
 • Balansrisico

  De risico’s die het pensioenfonds loopt met betrekking tot de beleggingen in relatie tot de verplichtingen.

 • Beleggen

  Geld investeren op de financiële markten.

 • Beleggingsbeleid

  SPT is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het strategisch beleggingsbeleid en het beheersen van daarmee gepaard gaande risico’s. Hoe het fonds belegt, staat in de Investment Policy Statement.

 • Beleggingscategorie

  Beleggingen zijn te verdelen in verschillende soorten of categorieën, bijvoorbeeld obligaties, grondstoffen, aandelen en vastgoed.

 • Beleggingsfonds

  Een beleggingsfonds belegt geld collectief. Door gezamenlijk te beleggen bespaart het fonds kosten en spreidt het fonds de risico’s.

 • Beleggingsmix

  Verdeling van de beleggingen over verschillende categorieën.

 • Beleidsdekkingsgraad

  Het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 actuele maandelijkse dekkingsgraden.

 • Benchmark

  Een maatstaf voor de beoordeling en vergelijking van de performance van beleggers.

 • Beurskoers

  De marktprijs van een aandeel, obligatie of andere beleggingen.

 • Bijzonder partnerpensioen

  Pensioen voor uw ex-partner als u komt te overlijden.

 • BSN

  Afkorting voor Burger Service Nummer. Het BSN is een uniek persoonsnummer. Het wordt verstrekt door de overheid.

C
 • Certificerend actuaris

  De certificerend actuaris, ook waarmerkend actuaris genoemd, is belast met de beoordeling van de financiële positie van het fonds. Hij geeft jaarlijks een actuariële verklaring af, waarmerkt de actuariële verslagstaten en stelt een rapport op ter onderbouwing van zijn oordeel.

 • Code pensioenfondsen

  Een code van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid met normen voor goed pensioenfondsbestuur.

 • Compliance

  Het toezien op de naleving van wettelijke regels en de gedragscode die het pensioenfonds zelf heeft opgesteld met het oogmerk reputatieschade te voorkomen.

 • Compliance officer

  De compliance officer houdt toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures en op de naleving van de gedragscode van het fonds. Het bestuur van het pensioenfonds benoemt een compliance officer. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds.

 • Continuïteitsanalyse

  Analyse om te beoordelen of het pensioenfonds de komende vijftien jaar (on-)aanvaardbare financiële risico’s loopt.

 • Conversie

  Een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

D
 • Deeltijdpensioen

  De mogelijkheid om parttime te gaan werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan.

 • Dekkingsgraad

  Graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.

 • Dekkingstekort

  Als het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om op lange termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

 • DNB

  Afkorting voor De Nederlandsche Bank. DNB is financieel toezichthouder op pensioenfondsen.

 • Dow Jones Index

  De graadmeter van Wall Street (New York Stock Exchange), gebaseerd op zo'n dertig grote fondsen.

 • De Nederlandsche Bank

  De Nederlandsche Bank (DNB) is een bij wet ingesteld toezichthoudend orgaan, dat de naleving van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling bewaakt.

E
 • ESG

  Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

F
 • Factor A

  Een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar.

 • FTK

  Afkorting voor Financieel Toetsingskader. Regels over hoe pensioenfondsen de financiën van het pensioen mogen organiseren. Het betreft de financiële positie en het financiële beleid van het fonds.

G
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

  Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is en daardoor niet volledig kan werken.

 • Gedragscode

  De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds. Deze code moet belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke ­informatie voorkomen.

 • Gepensioneerde

  Een pensioengerechtigde die een ouderdomspensioen ontvangt.

 • Geregistreerd partnerschap

  Een wettelijk erkende vorm van samenleving tussen twee partners. In Nederland staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk.

 • Gewezen deelnemer

  Oud-werknemer die geen pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling en die zijn opgebouwde pensioen bij vertrek heeft laten staan bij het fonds.

 • Gewezen Partner

  De ex-partner van de deelnemer.

 • Governance

  Bestuurlijke organisatie.

H
 • Herverzekering

  Als het pensioenfonds zijn pensioenregeling (deels) heeft ondergebracht bij een verzekeraar.

 • Hoog-laagregeling

  Iemand die met pensioen gaat, kan ervoor kiezen om eerst tijdelijk meer pensioen te ontvangen en daarna minder.

I
 • Inflatie

  Waardevermindering van geld waardoor de koopkracht vermindert.

 • IVA

  Afkorting voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

 • Intern toezicht

  Onder intern toezicht wordt verstaan het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het fonds en omvat het ten minste de volgende taken: – het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds; – het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; – het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door een raad van toezicht.

J
 • Jaarruimte

  Aan de hand van uw factor A op uw UPO kunt u de jaarruimte berekenen voor uw belastingaftrek, als u zelf bijspaart voor extra pensioen.

L
 • Lijfrente

  Een manier om zelf extra pensioen bij te sparen bij een verzekeraar.

 • Liquide middelen

  Contant geld dat direct beschikbaar is.

M
 • Marktwaarde

  Waarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden.

N
 • Nabestaandenpensioen

  Partnerpensioen en/of wezenpensioen.

 • NAW-gegevens

  Naam, Adres, Woonplaats.

O
 • Obligatie

  Een vorm van beleggen in leningen.

 • Ombudsman Pensioenen

  De instantie waar u terecht kunt met uw klacht als u er niet uitkomt met uw eigen pensioenfonds.

 • Onderdekking

  Onderdekking betekent dat het fonds niet voldoende reserves heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad is dan lager dan 100%.

 • Opbouwpercentage

  Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.

 • Opbouwperiode

  De periode waarin u ouderdomspensioen opbouwt.

 • Oud-deelnemer

  Oud-werknemer die geen pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling en die zijn opgebouwde pensioen bij vertrek heeft laten staan bij het fonds.

 • Ouderdomspensioen

  Pensioenuitkering voor u van het pensioenfonds als u met pensioen gaat.

P
 • Partnerpensioen

  Uitkering voor de partner bij overlijden van de deelnemer.

 • Pensioenaanspraak

  Een recht op een pensioen dat nog niet is ingegaan.

 • Pensioendatum

  De datum waarop het ouderdomspensioen ingaat.

 • Pensioenfederatie

  Koepelorganisatie die de belangen behartigt van Nederlandse pensioenfondsen.

 • Pensioenfonds

  Fonds dat afhankelijk van onderneming (ondernemingspensioenfonds) of bedrijfstak (bedrijfstakpensioenfonds) de pensioenaanspraken van de deelnemers beheert.

 • Pensioengat

  Tekort aan pensioen dat op verschillende manieren kan ontstaan. Zoals verandering van werkgever of echtscheiding.

 • Pensioengerechtigde

  Persoon die een pensioenuitkering ontvangt van het pensioenfonds.

 • Pensioenplanner

  Een rekentool waarin u kunt zien wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

 • Pensioenreglement

  De regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.

 • Pensioenuitkering

  Het bedrag dat wij u straks maandelijks betalen.

 • Pensioenuitvoerder

  Een pensioenfonds of verzekeraar die een pensioenregeling uitvoert. De pensioenregeling is een afspraak tussen werkgevers en werknemers.

 • Pensioenverplichtingen

  De totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst.

 • Pensioenwet

  De wet die geldt per 1 januari 2007.

 • Premievrij pensioen

  Een pensioen dat een deelnemer opbouwt, zonder dat hij er premie voor hoeft te betalen.

 • Premievrije aanspraken

  Het pensioen dat een oud-werknemer bij vertrek heeft laten staan.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

  Een pensioen voor een werknemer die arbeidsongeschikt wordt. Hij kan hierdoor niet werken. Toch gaat zijn pensioenopbouw door alsof hij zou werken, maar hij hoeft hiervoor geen premie te betalen.

 • Passiva

  Eigen vermogen en schulden van het pensioenfonds.

R
 • Rekenrente

  Een fictief percentage aan rente dat het belegde vermogen zou moeten opbrengen in de toekomst. Deze rente wordt gebruikt om de dekkingsgraad mee te berekenen.

 • Rendement

  Het resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.

 • Reservetekort

  Een situatie waarin het pensioenfonds te weinig buffers heeft om op lange termijn al zijn verplichten na te komen, zoals een volledige verhoging van de pensioenen om het pensioen waardevast te houden.

 • Risicomanagement

  Voor een bestuur is het belangrijk om alle relevante risico’s te kennen die het pensioenfonds mogelijk loopt. Daarom inventariseert het bestuur deze risico’s om ze te beheersen en eventueel maatregelen te nemen.

 • Risicomanager

  Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het risicomanagement binnen een organisatie.

S
 • Stichting van de Arbeid (STAR)

  Overlegorgaan van centrale organisaties van werkgevers en werknemers. Ook adviesorgaan van het kabinet.

T
 • Toeslag

  Een toeslag is een verhoging van een ingegaan pensioen of een aanspraak op pensioen, gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven toeslagregeling.

 • Toeslagverlening

  Het jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen om ze te laten meegroeien met de prijsstijgingen.

U
 • Uitruil

  De mogelijkheid om een partnerpensioen (deels) om te zetten in (extra) ouderdomspensioen en omgekeerd.

 • UPO

  Afkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.

 • Uitvoeringsovereenkomst

  De overeenkomst tussen BPVT en SPT over de uitvoering van het pensioenreglement.

V
 • Vastrentende waarden

  Beleggingen met een vaste looptijd en een overeen­gekomen plan van rente en aflossing (bijvoorbeeld leningen).

 • Vereist eigen vermogen

  Omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken om op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

 • Verevening

  Een manier om uw ouderdomspensioen te verdelen met uw ex-partner bij een scheiding.

 • Visitatiecommissie

  Een commissie die zorgt voor het intern toezicht.

W
 • Waardeoverdracht

  Het pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

 • WAO

  Afkorting voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

 • Wet verplichte beroepspensioenregeling

  De pensioenwetgeving die geldt voor beroepspensioenfondsen. 

 • Wezenpensioen

  Een uitkering voor een kind van een overleden werknemer.

 • WIA

  Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

 • WVPS

  Afkorting voor Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Deze wet regelt de verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding.