Maatschappelijk verantwoord beleggen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Hoe zorgt SPT ervoor dat de pensioengelden duurzaam worden belegd?

  SPT belegt de aan haar toevertrouwde pensioengelden via separate mandaten. Dit stelt SPT in staat om aan de vermogensbeheerders (op bedrijfsniveau) aan te geven of er al dan niet in een onderneming belegd mag worden. Hierbij is het uitsluitingenbeleid van SPT van toepassing (zie vraag 2). Het universum waarin de vermogensbeheerders van de mandaten niet mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI vastgelegd aan de hand van dit uitsluitingenbeleid. Uitzondering op het voorgaande betreffen de geldmarktfondsen waarin door SPT in de matching portefeuille wordt belegd. Om er zeker van te kunnen zijn dat het beleid van deze fondsen te allen tijde in lijn is met de doelstellingen van SPT wordt momenteel onderzocht in hoeverre deze fondsen gelijkluidend beleid in hun beleggingsrestricties hebben opgenomen c.q. willen opnemen.

 • Hoe ziet het uitsluitingenbeleid van SPT er uit?

  Het uitsluitingenbeleid houdt in dat op voorhand bepaalde activiteiten worden uitgesloten die SPT niet wenst te financieren. Als vertrekpunt daarvoor heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. Deze principes hebben onder andere betrekking op naleven en verbeteren van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. SPT omarmt, ondersteunt en past deze principes toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast wordt ook de tabaksindustrie en controversiële wapens uitgesloten door SPT.

 • Sluit SPT ook investeringen in de tabaksindustrie uit?

  Inderdaad, het beleggingsuniversum waarin de vermogensbeheerders mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI gescreend op tabaksproducenten aan de hand van het feit of een bedrijf binnen de systematiek van MSCI wordt aangemerkt als ‘Tobacco Producer’. SPT heeft derhalve geen beleggingen (0%) in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak. SPT sluit daarmee aan op het standpunt van de beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

 • Welke lijn volgt SPT ten aanzien van de wapenindustrie?

  SPT sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop of het onderhoud van controversiële wapens, vanwege de willekeurige en disproportionele humanitaire impact die ze hebben op de burgerbevolking. Dit betreft antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens, clustermunitie, wapens met verarmd uranium, nucleaire wapens en wapens met witte fosfor. Het uitsluitingenbeleid betreft de volledige keten die betrokken is bij deze activiteiten.

  SPT heeft geen uitsluitingenbeleid ten aanzien van niet-controversiële wapens.

 • Is er een overzicht van bedrijven die SPT uitsluit en zo ja waar kan ik die vinden?

  Zeker, SPT publiceert periodiek een lijst met de uitgesloten bedrijven op haar website. Deze lijst is hier te vinden.

 • Waarom staan de oliemaatschappijen Royal Dutch Shell en een aantal Zuid Amerikaanse oliebedrijven op de uitsluitingenlijst?

  De redenen voor de uitsluiting verschillen, zijn onder andere gelegen in corruptie, milieuverontreiniging en arbeidsomstandigheden die niet in lijn zijn met de tien principes van de United Nations Global Compact.

 • Hoe ziet het beleggingsuniversum van SPT er uit, met andere woorden in welke aandelen mogen de vermogensbeheerders beleggen?

  De beleggingsportefeuille van SPT omvat alle ca. 1.600 bedrijven die opgenomen zijn in de MSCI World Index, behoudens ca 100 bedrijven die zijn opgenomen in de uitsluitingenlijst. De aangehouden posities komen nagenoeg overeen met het gewicht in de index.

 • Hoe maakt SPT gebruik van haar stemrecht om het MVB beleid van de bedrijven in portefeuille te ondersteunen?

  Voor het uitoefenen van het stemrecht van SPT wordt gebruik gemaakt het stembeleid van de asset manager, dat nauw aansluit op het MVB-beleid van het SPT. Zo voorziet het stembeleid naast reguliere governance en beloningsbeleid gerichte uitgangspunten in richtlijnen ten aanzien van duurzaamheid in sociale aspecten. In het vierde kwartaal van 2020 heeft SPT gestemd op 116 aandeelhoudersvergaderingen in Noord-Amerika. In 5% van de gevallen werd tegen de voorstellen van het management gestemd.

 • Afgelopen jaar is er een enquête onder de deelnemers gehouden hoe zij aankijken tegen duurzaam beleggen. Kunt u aangeven wat er met de uitkomsten uit deze enquête wordt gedaan?

  Uit de enquête die is gehouden onder een steekproef van 1000 deelnemers van SPT, kwam naar voren dat 66% van de deelnemers uit de steekproef van mening is dat SPT maatschappelijk verantwoord dient te beleggen, waarbij het thema ‘klimaat’ brede voorkeur heeft, naast de thema’s ‘gezondheid’ en ‘sociale verantwoordelijkheid’. Het bestuur heeft een werkgroep ESG ingesteld. De werkgroep gaat het ESG beleid verder uitwerken en gaat hierbij de resultaten van de enquête gebruiken om de voorkeuren van de deelnemers op te nemen in het beleid.

 • Hoe gaat SPT om met beleggingen in fossiele energie?

  SPT sluit beleggingen in olie- en gasbedrijven niet bij voorbaat uit. Bedrijven die niet voldoen aan de uitgangspunten van de UN Global Compact principes worden wel uitgesloten. Binnen de energiesector ontwikkelt SPT op korte termijn beleid om de CO2 uitstoot terug te brengen.

 • Hoe gaat SPT om met de aanvullende verplichtingen uit hoofde van de SFDR: EUT Taxanomieverordering?

  SPT moet voldoen aan additionele verplichtingen uit hoofde van de EU Environmental Taxonomy (EUT) en level 2 van de SFDR. De mate waarin de beleggingen van de portefeuille economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als ecologisch duurzaam onder artikel 3 van de Taxonomieverordening, kan nog niet worden bepaald, omdat nog niet definitief is vastgelegd welke activiteiten hieronder vallen. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal SPT nadere mededelingen doen.

 • Voldoet SPT aan artikel 4 in het kader van de SFDR?

  In het kader van de Europese SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) wordt SPT gezien als ‘financiële marktdeelnemer’.  Volgens de SFDR moeten financiële marktdeelnemers transparant zijn over de wijze waarop ongunstige effecten op duurzaamheid in aanmerking worden genomen bij beleggingsbeslissingen.

  De belangrijkste ongunstige effecten - de ‘principle adverse indicators (PAI)’ - zijn nauwkeurig omschreven in de wet. Voorbeelden van deze PAI’s zijn: CO2-uitstoot, biodiversiteit en de hoeveelheid afval die een bedrijf veroorzaakt.

  Momenteel werkt SPT aan een pilotproject om inzichtelijk te krijgen hoe de beleggingen in verschillende ondernemingen bijdragen aan dit soort PAI’s. Op basis van de verkregen inzichten kan dit naar verwachting in 2023 worden vertaald naar een beleid dat kan worden opgenomen in de IPS 2024.  

  Hoewel SPT momenteel o.a. de tabaksindustrie, thermische kolen en bedrijven die ernstige inbreuk maken op United Nations Global Compact Principes uitsluit, houdt SPT daarmee in de zin van artikel 4 van de SFDR nog geen rekening met de negatieve gevolgen van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

 • Heeft SPT beleggingen in Rusland, Oekraïne of Belarus?

  SPT heeft geen beleggingen in Rusland, Oekraïne of Belarus. We hoeven onze beleggingen niet aan te passen. De situatie in Oekraïne zorgt wel voor onrust op de financiële markten. Het is onzeker hoe zich dat verder zal ontwikkelen.

  Uitkeringen niet in gevaar

  De uitbetaling van de pensioenen blijft gewoon plaatsvinden op de geplande data. SPT heeft geen pensioengerechtigden in Rusland, Oekraïne of Belarus.