Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan: wat betekent dit voor SPT?

Blog door Han Bakker, Voorzitter SPT - 1e kwartaal 2023

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is in december goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer de wet dit voorjaar goedkeurt, gaat de WTP - en dus het nieuwe pensioenstelsel – in op 1 juli 2023. Wat betekent de WTP voor SPT? En nog belangrijker: voor u als deelnemer? Voordat deze vragen beantwoord, vertel ik u graag wat er door de nieuwe wet verandert.

Van collectief naar individueel vermogen

In het huidige, ‘oude’ stelsel beheert SPT het gezamenlijke pensioenvermogen van alle deelnemers. Uit dit collectieve vermogen betaalt SPT de pensioenuitkeringen voor de ongeveer 5.000 gepensioneerden en beheert het de toekomstige aanspraken voor de ongeveer 1.500 deelnemers die nog niet met pensioen zijn.

In het nieuwe pensioenstelsel is er voor iedere deelnemer zijn of haar eigen pensioenpot waaruit de pensioenen betaald worden. Iedereen heeft straks dus een eigen vermogen. Dat vermogen wordt wel door SPT beheerd en collectief belegd. Dat levert nu eenmaal grote (schaal)voordelen - en dus betere rendementen - op. Daarnaast worden ook risico’s collectief gedeeld. Het lijkt een ingewikkelde operatie en dat is het ook, maar sommige dingen veranderen dus helemaal niet.

SPT heeft een afnemend aantal deelnemers

SPT is sinds 1997 een gesloten pensioenfonds. We ontvangen geen premie’s en er komen geen deelnemers bij. Het aantal deelnemers neemt dus af. Daarmee is SPT op termijn een eindig fonds. Ons deelnemersbestand vergrijst: als SPT in 2027 over zou gaan in het nieuwe stelsel is het merendeel van de deelnemers en pensioengerechtigden 60 jaar of ouder. Onze financiële basis is goed; de dekkingsgraad van SPT is ongeveer 125%.

Naar het nieuwe stelsel: mogen we, kunnen we, willen we?

De WTP geldt voor alle pensioenfondsen, al is de wet zeker niet geschreven voor gesloten fondsen. Sterker: het was lange tijd onduidelijk of gesloten fondsen wel móchten overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Deze week (eind februari – red.) hoorden we van toezichthouder DNB dat SPT de pensioenen mag ‘invaren’. We mogen dus over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Met het nieuwe stelsel verandert onze missie natuurlijk niet. We willen voor onze deelnemers een nominale pensioenuitkering blijven garanderen. Dus de pensioenen op geen enkel moment verlagen. Daarnaast willen we dat de flinke buffer die we momenteel hebben - zo’n 25% boven het nominale pensioen - aan iedereen ten goede komt. Dat betekent een maximale jaarlijkse verhoging van de pensioenen zolang dat mogelijk is.

Wat dat betreft biedt het nieuwe stelsel wel kansen. Er zijn straks namelijk minder beperkende regels rondom het verhogen van uw pensioen. Maar we kunnen alleen van die soepele regels gebruikmaken als we kiezen voor het nieuwe pensioenstelsel. De vraag is: willen we dat?

SPT bekijkt wat voor u het meest gunstig is

Mijn antwoord: alleen als zo’n overstap voor u en de andere deelnemers goed uitpakt en het zonder risico’s kan plaatsvinden. Dat gaat een onlangs opgerichte werkgroep dit jaar onderzoeken. In deze werkgroep zit het volledige SPT-bestuur, maar ook de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de voorzitter van de Beroepspensioenvereniging (BPVT) en enkele externe pensioendeskundigen.

Deze werkgroep gaat een aantal toekomstscenario’s onderzoeken, zowel binnen als buiten het nieuwe pensioenstelsel. Essentiële vraag blijft: hoe kunnen we maximaal verhogen en het nominale pensioen voor u blijven garanderen? We zoeken dus naar het meest gunstige toekomstscenario voor onze deelnemers, met of zonder het nieuwe pensioenstelsel.

De werkgroep komt nog dit jaar met een advies aan het bestuur. Vervolgens kan begin 2024 een weloverwogen keuze worden gemaakt. Als we met z’n allen voor het nieuwe stelsel kiezen, hebben we nog bijna 3 jaar om alles te regelen. Want uiterlijk op 1 januari 2027 moeten de pensioenfondsen alles op orde hebben om over te kunnen stappen. Een mooie uitdaging!

Han Bakker
Voorzitter SPT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.