Uw mening telt!

Blog door Gertjan Dicker, voorzitter

Geachte collegae,

Na het webinar van 13 december 2023 waarin het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) de contouren van het nieuwe pensioenstelsel heeft geschetst, heeft het bestuur het informatie- en overlegtraject voortgezet. De afgelopen maand werden in Zwolle, Utrecht en Eindhoven informatiebijeenkomsten voor de deelnemers georganiseerd. Dit traject werd afgesloten met een webinar voor degenen die niet in de gelegenheid waren de bijeenkomsten op locatie te bezoeken. De bijeenkomsten en het webinar waren zeer goed bezocht, al blijft het jammer dat lang niet alle 6000 deelnemers aanwezig waren.
De aanleiding voor het informatie- en overlegtraject is drievoudig:

  1. De Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Die wet heeft gevolgen voor SPT. Onze belangrijkste toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), verwacht vóór 31-12-2024 een gefundeerd bericht van SPT of ons fonds al dan niet gaat “invaren”, d.w.z. of ons fonds al dan niet overgaat op het nieuwe pensioenstelsel. (In een volgend blog kom ik graag terug op de exacte betekenis en de consequenties van dat “invaren”.)

  2. SPT is een eindig fonds. We zijn een gesloten fonds. Er komen geen jonge tandartsen meer bij die bij SPT hun pensioen opbouwen. Er komen dus ook geen premies meer binnen. De kosten om een pensioenfonds draaiend te houden zijn hoog. Die kosten zullen vermoedelijk nog stijgen door de steeds hogere eisen die worden gesteld aan o.a. toezicht en governance. Het aantal deelnemers neemt af. De kosten per deelnemer gaan daardoor stijgen. Op dit moment zijn die kosten per deelnemer ongeveer even hoog als bij vergelijkbare fondsen, maar er komt een moment dat we “te duur” worden.

  3. SPT heeft een prachtige dekkingsgraad. Op dit moment ligt die dekkingsgraad rond 125%. Dat betekent dat er voldoende middelen zijn om aan al onze pensioenverplichtingen te voldoen en dat er daarnaast “geld over” is. SPT heeft maatregelen getroffen om die hoge dekkingsgraad te beschermen tegen renteschommelingen en tegen verliezen op de beurzen. De “overwaarde” wil SPT het liefst zo spoedig mogelijk doen toekomen aan de deelnemers, door de pensioenen en pensioenaanspraken flink te verhogen. Onder de huidige wet- en regelgeving is dit maar heel beperkt mogelijk. SPT onderzoekt de mogelijkheden om die “buffer” toch zo spoedig mogelijk en evenwichtig uit te keren aan alle deelnemers. Dat geldt dus zowel voor degenen die al met pensioen zijn, als voor degenen die nog niet met pensioen zijn gegaan. (In een volgend blog leg ik u graag precies uit wat die “buffer” inhoudt.) Om die buffer uit te keren is dus actie nodig. Die actie zou kunnen bestaan uit het aansluiten bij een ander pensioenfonds of het onderbrengen van de pensioenen van onze deelnemers bij een verzekeraar. Door onze hoge dekkingsgraad zijn we een aantrekkelijk partij.

De werkgroep Toekomst SPT, bestaande uit het bestuur van SPT, de voorzitters van de Beroeps Pensioenvereniging voor Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT) en het Verantwoordings Orgaan (VO), onderzoekt samen met externe adviseurs de scenario’s die van toepassing kunnen zijn op SPT.

De eerste uitkomsten van dat onderzoek en de mogelijkheden die daaruit voortkomen zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomsten en het webinar van 31 januari.
Verder werd de deelnemers gevraagd wat hún wensen zijn voor hún individuele pensioen. Het bestuur van SPT heeft met deze interactieve sessies honderden deelnemers kunnen bereiken en veel informatie verzameld over de individuele voorkeuren van die deelnemers. Zowel de bijeenkomsten op locatie als het webinar leverden veel positieve reacties van de deelnemers op. Door de actieve deelname van vele collegae kon veel informatie op een efficiënte manier worden uitgewisseld. De vele goede vragen die werden gesteld maakten het mogelijk de ingewikkelde materie te verduidelijken. Het webinar is hier terug te kijken

Uw mening telt!
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: In februari volgt een schriftelijke uitvraag (online) onder deelnemers van SPT met het doel een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de visie en de wensen van de betrokkenen op de toekomst van het fonds en hun pensioen. De uitkomsten van de uitvraag zijn richtinggevend voor de besluitvorming over deze onderwerpen. Het is daarom van het grootste belang dat er een zo groot mogelijke respons komt op die uitvraag.
Het gaat immers om uw pensioen!

De uitkomsten van de schriftelijke uitvraag, gecombineerd met de informatie die is verkregen tijdens de recente bijeenkomsten worden gepresenteerd in een volgend webinar in maart/april. 

Gertjan Dicker
Voorzitter SPT