Nieuws

Pensioenen met 2,16% omhoog, toeslag lager dan bij sommige andere fondsen

Per 1 januari 2023 zal SPT de pensioenuitkeringen en -aanspraken verhogen met 2,16%. Dit is een bescheiden percentage vergeleken bij de toeslagen van sommige andere pensioenfondsen. SPT realiseert zich dat dit enige uitleg behoeft.

SPT moet zich als gesloten fonds aan strenge regels houden

Veel pensioenfondsen hebben de laatste jaren gebruik mogen maken van versoepelde wet- en regelgeving. Hierdoor konden wettelijk verplichte kortingen uitblijven. In het afgelopen jaar is de rente flink gestegen, waardoor ook de dekkingsgraden sterk zijn verbeterd. De versoepelde regels bieden deze fondsen nu de mogelijkheid een (grotere) toeslag te verlenen.

Dit wordt toegestaan voor fondsen die van plan zijn over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Het voorstel voor het nieuwe stelsel wordt op het ogenblik behandeld in de Tweede Kamer. Het betreft de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

SPT is een gesloten pensioenfonds en mag volgens het huidige wetsvoorstel niet overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat SPT geen gebruik kan maken van de versoepelde toeslagregels en gebonden blijft aan de bestaande (strengere) regelgeving.

SPT geeft alleen toeslag als (toekomstige) pensioenen niet in gevaar komen

SPT heeft als gesloten fonds gekozen voor een risicomijdend beleid, passend bij het vergrijsde karakter van de deelnemerspopulatie. Gevolg hiervan is dat er nadrukkelijk een bovengrens gesteld wordt aan de toeslagverlening. Elke toeslag die verleend wordt, moet ook gegarandeerd zijn voor de toekomst.

Dit risicomijdend beleid heeft ertoe geleid dat SPT minder gevoelig is geweest voor financiële tegenvallers zoals tijdens de coronacrisis. Hierdoor heeft SPT de afgelopen jaren in totaal 4,75% aan toeslag kunnen toekennen.

SPT volgt ontwikkelingen rondom nieuw pensioenstelsel op de voet

Overigens houdt SPT nauwlettend in de gaten wat de ontwikkelingen zijn inzake het nieuwe pensioenstelsel. Indien er ook voor gesloten fondsen mogelijkheden ontstaan om alsnog over te gaan op het nieuwe stelsel, zal SPT dit serieus overwegen en onderzoeken of dit gunstiger is voor de deelnemers.