De toekomst van uw AOW en pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er komen nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En nieuwe regels voor het aanvullende pensioen van pensioenfondsen. Maar er is nog veel onduidelijk. Hieronder leest u wat we wél al weten.

Wat verandert er voor mijn basispensioen van de overheid (AOW)?

Er komen nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in.

 • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
 • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.
 • Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar waarschijnlijk minder snel dan eerder was afgesproken. Dat zal in een aparte wet worden geregeld, dat ligt nu nog niet vast. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd naar verwachting met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u in of na 2024 de AOW-leeftijd bereikt.

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw SPT-pensioen vanaf 65 jaar. 

Wanneer krijgt u AOW?
En hoeveel?

Wat zijn de plannen van de overheid?

Die leest u in het SER-advies (publieksversie).

Wat verandert er voor mijn pensioen van SPT?

Voorlopig nog niets. Maar er komen wel nieuwe regels. Die gaan op z´n vroegst op 1 januari 2022 in. Niet alle plannen zijn van toepassing op ons fonds. Hieronder staan twee voorgenomen aanpassingen die wel voor ons gelden.

10% in één keer
Op uw pensioendatum mag u maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn.

Verhogen of verlagen?
De regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, kan uw pensioen ook eerder omlaag gaan. De hoogte van uw pensioen schommelt dus mee met de economie.

 • Bij een dekkingsgraad boven de 100% mogen we een toeslag op uw pensioen verlenen.
 • Bij een dekkingsgraad onder de 100% moeten we uw pensioen korten. Een spreiding van korting is toegestaan bij dekkingsgraden van 90% tot 100%. De regels voor verlagen gaan al in 2020 in.

Moet ik actie ondernemen?

 • Krijgt u al pensioen van ons? Dan verandert er voorlopig niets.
 • Krijgt u nog geen pensioen van ons? En wilt u uw pensioen niet op uw 65e ontvangen maar later, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd? Neem dan contact met ons op voor een berekening.

 

Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

Wij vinden van wel. Er is meer aandacht voor:  

 • een goed pensioen voor álle generaties
 • de mogelijkheid om uw pensioen eerder te verhogen
 • de mogelijkheid om 10% van uw pensioen in één keer op te nemen

En ook de sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

 • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
 • ná uw AOW- en pensioendatum: levenslang tot ongeveer 75% van uw gemiddelde inkomen

Meer weten over onze visie op het pensioenakkoord? Lees het interview met bestuurslid Fokko Covers.

Hoe gaat het nu verder?

Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken. We houden u op de hoogte via onze website.