De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. De grote lijnen van het nieuwe stelsel zijn toen vastgelegd in het pensioenakkoord (SER-advies). Daarna is er langdurig onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 4 juli 2020 heeft het FNV-ledenparlement ingestemd met de hoofdlijnennotitie van minister Koolmees, nadat de andere betrokken partijen al op 22 juni 2020 hun instemming hadden gegeven.

Niet alle voorstellen uit de hoofdlijnennotitie zijn van toepassing op ons fonds. Het nieuwe stelsel gaat namelijk vooral over pensioenregelingen voor werknemers die pensioen opbouwen.

Het is nog onzeker of SPT als gesloten fonds moet overstappen op het nieuwe stelsel. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat de buffervereiste vervalt en dat het daardoor voor SPT gemakkelijker wordt om te indexeren. Dit is echter sterk afhankelijk van het verloop van het wetgevingstraject. Sommige voorstellen moeten dus nog verder worden uitgewerkt. Maar wat weten we al wel?

Wat verandert er voor uw AOW?  

De AOW-leeftijd stijgt minder hard.

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.
  • Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u na 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Deze wijziging moet nog wel in de wet worden vastgelegd.

De nieuwe regels voor de AOW zijn al op 1 januari 2020 ingegaan. Ze hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw SPT-pensioen standaard vanaf 65 jaar.  Maar u mag uw pensioen ook eerder of later laten ingaan.

Wanneer krijgt u AOW?
En hoeveel?

Wat verandert er voor uw pensioen bij SPT?

Voor SPT valt de impact mee. Dat komt omdat het nieuwe stelsel vooral gaat over pensioenregelingen waarin werknemers pensioen opbouwen. Maar bij ons speelt de nieuwe manier van pensioen opbouwen (waarbij iedereen hetzelfde premiepercentage betaalt) geen rol. Evenmin hebben we te maken met de nieuwe manier waarop de premies worden belegd. Wat verandert er voor ons wel?  

Pensioen sneller omhoog én omlaag in het nieuwe stelsel

We hebben straks niet meer te maken met de ‘strenge’ rekenrente. Ook hoeft SPT geen grote buffers meer aan te houden (nu 10%). Bij dekkingsgraden van boven de 100% zouden pensioenen en aanspraken al verhoogd kunnen worden. Daar staat tegenover dat pensioenen en aanspraken gekort worden bij een dekkingsgraad van onder de 100%.           

10% in één keer

Op uw pensioendatum mag u maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn.

Hoe gaat het verder?

Er komt eerst een wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Vervolgens wordt de wet aangepast. Minister Koolmees wil die in 2022 invoeren. Het nieuwe stelselmoet uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn. Bij de eventuele overstap naar het nieuwe stelsel krijgen pensioengerechtigden en deelnemers via het Verantwoordingsorgaan inspraak.

Bekijk hier de tijdlijn

Waarom verandert ons pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moest een aantal knelpunten worden opgelost.

  • Pensioenen kunnen nu niet of nauwelijks meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
  • Er is bij bedrijfstakpensioenfondsen geen relatie tussen de premie en het pensioen dat wordt opgebouwd. Bij die pensioenfondsen wordt voor jongeren een hogere premie betaald dan nodig is voor hun pensioen en voor ouderen minder. Dat vindt men geen probleem als zij hun hele leven bij een of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het wordt wel als een probleem gezien als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

Bekijk deze film op de website van de Rijksoverheid.

Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

Wij vinden van wel. Er is meer aandacht voor:  

  • een goed pensioen voor álle generaties
  • de mogelijkheid om uw pensioen eerder te verhogen
  • de mogelijkheid om 10% van uw pensioen in één keer op te nemen

En ook de sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

  • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
  • ná uw AOW- en pensioendatum: een levenslang pensioen van ongeveer 75% van het gemiddelde inkomen

Moet u nu actie ondernemen?

Nee, want tot 2022 verandert uw pensioen zeker niet. Eventuele aanpassingen zullen daarna worden doorgevoerd. Maar het is nog niet duidelijk welke dat precies zijn en wat dat betekent voor uw pensioen. Daarover krijgt u nog informatie.

Hoe dan ook: het blijft belangrijk dat u regelmatig bekijkt hoe uw pensioen ervoor staat.